Iedereen die gebruik maakt van de website Monstertocht van de Stichting Genetische Hartspierziekte PLN gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen. De Stichting PLN behoudt zich het recht voor deze bepalingen op elk gewenst moment aan te passen. Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt in maart 2018.

Privacy

Hieronder de Privacyverklaring van onze Stichting Genetische hartspierziekte PLN handelend onder de naam van Stichting PLN geregistreerd onder het KvK-nr. 55839002.

Privacy & het gebruik van uw gegevens

De Stichting PLN vindt de bescherming van de gegevens van PLN-patiënten en familieleden uitermate belangrijk. Wij behandelen de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig. Wij gebruiken uw gegevens alleen om u op een juiste en zorgvuldige manier te informeren over de hartspierziekte PLN en daar direct mee samenhangende onderwerpen en activiteiten via onze website en Social Media.

De Stichting PLN registreert enkel de gegevens die nodig zijn voor haar activiteiten. Wij behandelen de door u verstrekte informatie met de grootste zorg en verstrekken uw gegevens niet aan derden, anders dan op grond van een uitbestedingsconstructie waarbij uw privacy wordt gewaarborgd, tenzij u ons daartoe machtigt of de wet ons daartoe verplicht.

De gegevens die wij registreren zijn de persoonlijke gegevens die u ons opgeeft bij uw bezoek aan onze website Monstertocht en de gegevens die wij nodig hebben om uw verzoeken om informatie of andere vragen adequaat te kunnen afhandelen en daarmee het patiëntencontact naar behoren te kunnen laten verlopen. Uw e-mailadres is daarbij een belangrijk gegeven, maar u kunt ook denken aan overige NAW- of contactgegevens.

Deze gegevens gebruiken wij voor het doel waarvoor u ons deze gegevens verstrekt heeft of waarvoor wij deze verkregen hebben. Uw gegevens worden door ons, alsmede de partijen die door ons worden ingeschakeld bij de uitvoering van onze activiteiten, gebruikt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Inzage & correctie

U kunt altijd de gegevens die wij ten aanzien van u registreren, bij ons opvragen en inzien. Ook kunt u vragen om correctie of aanvulling van deze gegevens.

Bewaren

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om u een kwalitatieve en zorgvuldige dienstverlening te kunnen garanderen en te kunnen voldoen aan uw wensen. Indien wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Beveiliging

Uw gegevens worden door ons op een passende wijze beveiligd tegen diefstal, verlies of andere onrechtmatig gebruik dat van deze gegevens zou kunnen worden gemaakt. Daartoe verloopt het communicatie- en transactieproces op deze website Monstertocht, daar waar nodig, via een beveiligde omgeving.

Wijzigen

Wij behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wij adviseren u deze Privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt in maart 2018. Indien deze wijzigingen een inbreuk zouden zijn op uw persoonlijke levenssfeer, dan zullen wij u op gepaste en tijdige wijze informeren en u gelegenheid bieden hier al dan niet mee akkoord te gaan.

Contact

Hebt u vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid? Neem dan contact met ons op.

Disclaimer

Disclaimer

Inhoud

De Stichting PLN is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website Monstertocht. Aan de gegevens op deze website Monstertocht kunnen geen rechten worden ontleend. De Stichting PLN streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. De Stichting PLN kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor eigen risico van de gebruiker.

Actualiteit van gegevens

Controle van teksten op de website Monstertocht van de Stichting PLN vindt regelmatig plaats. Informatie die snel(ler) veroudert, wordt vaker gecontroleerd en aangepast. Hiermee bent u ervan verzekerd dat onze contents actueel en betrouwbaar zijn en bent u altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Links en verwijzingen naar andere sites

De website Monstertocht van de Stichting PLN kan, als service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites.

De Stichting PLN is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Links en verwijzingen naar de website Monstertocht

Het is toegestaan links of verwijzingen te maken van andere sites naar de website Monstertocht van de Stichting PLN, maar uitsluitend in overeenkomst met onderstaande voorwaarden:

• een site mag niet de schijn wekken dat de Stichting PLN de betreffende site of daarop gepubliceerde informatie ondersteunt of aanbeveelt;

• de website Monstertocht van de Stichting PLN mag niet worden ingesloten in een andere site (online frames);

• een site mag een link naar de website Monstertocht van de Stichting PLN maken, maar mag geen inhoud kopiëren of synchroniseren;

• een site mag op geen enkele manier het logo, alle contents en grafisch materiaal van de website Monstertocht van de Stichting PLN gebruiken (tenzij de Stichting PLN daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven);

• een site mag geen onjuiste informatie over de website Monstertocht van de Stichting PLN geven en geen beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal of onjuiste informatie weergeven.

Persoonlijke gegevens

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website Monstertocht behandelt de Stichting PLN met de grootst mogelijke zorgvuldigheid conform bovenstaande Privacyverklaring. Uw gegevens worden niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven.

Auteursrechten

De Stichting PLN spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, afbeeldingen, illustraties, video’s, overig grafisch materiaal, (handels)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.

De Stichting PLN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht, en verwijst degene die meent een sterker recht te hebben naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt.

Indien en voor zover de Stichting PLN beschikt over de contactgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft de Stichting PLN deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel.

De website Monstertocht van de Stichting PLN is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

Disclaimer