Iedereen die gebruik maakt van de website Monstertocht van de Stichting Genetische Hartspierziekte PLN gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen. De Stichting PLN behoudt zich het recht voor deze bepalingen op elk gewenst moment aan te passen. Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt in mei 2018.

Disclaimer

Hieronder de Disclaimer van onze Stichting Genetische hartspierziekte PLN handelend onder de naam van Stichting PLN geregistreerd onder het KvK-nr. 55839002. Onze Stichting is in het bezit van de ANBI-status en staat geregistreerd onder het RSIN en fiscaalnummer 851879950. Beleidsplan en jaarverslag zijn te vinden op de hoofdwebsite van de Stichting PLN.

Inhoud

De Stichting PLN is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website Monstertocht. Aan de gegevens op deze website Monstertocht kunnen geen rechten worden ontleend. De Stichting PLN streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. De Stichting PLN kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor eigen risico van de gebruiker.

Actualiteit van gegevens

Controle van teksten op de website Monstertocht van de Stichting PLN vindt regelmatig plaats. Informatie die snel(ler) veroudert, wordt vaker gecontroleerd en aangepast. Hiermee bent u ervan verzekerd dat onze contents actueel en betrouwbaar zijn en bent u altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Links en verwijzingen naar andere sites

De website Monstertocht van de Stichting PLN kan, als service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites.

De Stichting PLN is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Links en verwijzingen naar de website Monstertocht

Het is toegestaan links of verwijzingen te maken van andere sites naar de website Monstertocht van de Stichting PLN, maar uitsluitend in overeenkomst met onderstaande voorwaarden:

• een site mag niet de schijn wekken dat de Stichting PLN de betreffende site of daarop gepubliceerde informatie ondersteunt of aanbeveelt;

• de website Monstertocht van de Stichting PLN mag niet worden ingesloten in een andere site (online frames);

• een site mag een link naar de website Monstertocht van de Stichting PLN maken, maar mag geen inhoud kopiëren of synchroniseren;

• een site mag op geen enkele manier het logo, alle contents en grafisch materiaal van de website Monstertocht van de Stichting PLN gebruiken (tenzij de Stichting PLN daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven);

• een site mag geen onjuiste informatie over de website Monstertocht van de Stichting PLN geven en geen beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal of onjuiste informatie weergeven.

Persoonlijke gegevens

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website Monstertocht behandelt de Stichting PLN met de grootst mogelijke zorgvuldigheid conform onze Privacyverklaring. Uw gegevens worden niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven.

Auteursrechten

De Stichting PLN spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, afbeeldingen, illustraties, video’s, overig grafisch materiaal, (handels)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.

De Stichting PLN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht, en verwijst degene die meent een sterker recht te hebben naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt.

Indien en voor zover de Stichting PLN beschikt over de contactgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft de Stichting PLN deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel.

De website Monstertocht van de Stichting PLN is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.